Online Ansøgning

På denne side kan du ansøge om plads på 4. Maj Kollegiet på Frederiksberg. Læs venligst ansøgningssiden inden du udfylder ansøgningsformularen.

Nedenstående tekst-felter skal kun give et overblik. Det anbefales at mere detaljeret oplysninger vedlægges som bilag, se bunden af ansøgningsformularen.

Felter markeret med * er påkrævet.

Emailen bruges til at kontakte dig omkring resultatet af din ansøgning. Du vil også modtage en bekræftelse for din ansøgning på denne email (husk også at tjekke din spam-mappe). Derfor er det vigtigt at du ikke taster den forkert ind.

Hvis den ovenstående adresse muligvis ændres inden for 10 måneder.

Hvis det ovenstående telefonnummer muligvis ændres inden for 10 måneder.

Vælg her dit niveau af fortrinsberettigelse. Af kollegiets fundats, §4 fremgår:

Fortrinsberettiget til optagelse er i prioriteret rækkefølge:

  1. ansøgere, hvis forældre (forsørgere) har sat liv eller helbred til i Danmarks frihedskamp.

  2. ansøgere, hvis forældre eller bedsteforældre har taget aktiv del i modstandskampen. Der kan ingensinde gives fortrinsberettigelse på grundlag af andet slægtskab til deltagere i modstandskampen.

  3. ansøgere, der selv har ydet en betydelig indsats i aktioner som nævnt ovenfor.

  4. ansøgere, hvis opvækst har været mærket af forældrenes (forsørgernes) indsats i nationalt og internationalt anerkendte fredsbevarende og fredsskabende aktioner, udsendt af såvel den danske regering som af anerkendte nationale og internationale organisationer til såvel civile som militære opgaver. Såfremt indsatsen er ydet efter ansøgerens fyldte 17. år, er der kun fortrinsberettigelse under ganske særlige omstændigheder.

Bemærk: Den vedlagte dokumentation i bilag skal bevise din fortrinsberettigelse.

Du kan i praksis ikke blive optaget på kollegiet uden fortrinsberettigelse, da der er mange ansøgere med fortrinsberettigelse. Der er dog ingen regler der forhindrer dig i at ansøge alligevel.

En kort beskrivelse (maksimum 100 ord) af dine forældres deltagelse i Danmarks frihedskamp under 2. verdenskrig og hvilke følger den evt. har haft for deres senere liv, herunder evt. helbredsskader. Beskrivelsen kan gøres mere omfattende på bilag ligesom der som bilag forventes dokumentation for beskrivelsen i det omfang det er muligt. Brug ikke dette felt til blot at henvise til bilag.

Der skal endvidere vedlægges dokumentation for slægtskab (fx dåbs/navneattester).

På hvilken uddannelse er du optaget eller forventer du at blive optaget?

Hvornår er uddannelsen påbegyndt eller hvornår forventes den at begynde? (Bevis for optagelse på uddannelsen kan vedlægges i bilag eller fremsendes senere, hvis du ikke er optaget endnu)

Hvad er den normerede uddannelsestid i henhold til uddannelsesinstitutionens bestemmelser? (angivet i år, kommatal kan anvendes)

Hvilke eksaminer har du tidligere bestået, og med hvilke resultater? Angiv både karaktergennemsnit for adgangsgivende uddannelser og deleksaminer for videregående uddannelser. Bekræftende kopier af eksamensbeviser eller eksamensudskrifter kan vedlægges i bilag.

Hvornår ønsker du tidligst optagelse på kollegiet?

Har du tidligere boet på kollegie, efterskole, højskole eller lignende? Hvis ja, i hvilket tidsrum og (hvis kollegie) af hvilken årsag flyttede du fra dit tidligere kollegie?

Modtager du eller forventer du at modtage Statens Uddannelsesstøtte (SU)?

Anfør dine forældres/værges navn, adresse og stilling samt antallet af hjemmeboende børn.

Forhold som ansøgeren ønsker kommer i betragtning ved vurderingen af ansøgningen i forhold til fundatsens bestemmelse §3: "At der tilstræbes en bred repræsentation fra forskellige samfundslag. Økonomisk og social trang er således ikke udslagsgivende men kan tillægges betydning."

Supplerende oplysninger. Der kan evt. henvises til bilag.

Her kan du uploade filer som bilag. Husk at det er vigtigt for din ansøgnings vurdering at din fortrinsberettigelse er veldokumenteret. Dermed er det vigtigt at du vedlægger dokumenter som, for eksempel, dåbsattester, kilder på deltagelse i frihedskamp og/eller beretninger fra din forfader.

For at uploade mere end én fil skal du blot markere flere filer i filsøgningsvinduet ved at trække med musen, bruge Shift-klik eller Ctrl-klik. Det er en god idé også at uploade en bilagsoversigt som kort beskriver alle de filer du har uploadet. Dette kan alternativt også angives i "Supplerende oplysninger" ovenfor. Giv venligst filerne beskrivende navne inden du uploader dem.

Vil uploade følgende bilag:

Vi bruger naturligvis kun dine oplysninger til at behandle din ansøgning. Oplysninger bliver kun delt med et bedømmelsesudvalg som bestemmer hvem der får tilbudt en plads. Alt uploadet data forbliver inden for EU.